Kompleksne probleemide lahendamine kui uurimusliku õppe, algoritmilise mõtlemise ja matemaatilise probleemide lahendamise konstruktsioon

Komplekssete probleemide lahendamine on tulevaste töökohtade jaoks üks võtmeoskusi, kuid seda pole selgelt määratletud. Me oletasime, et see on uurimusliku õppe, algoritmilise mõtlemise ja matemaatilise probleemide lahendamise konstruktsioon. Hüpoteesi kontrolliti empiiriliselt, tehes 261 gümnaasiumiõpilasele teste kolme uurimisoskuse, kahe algoritmilise mõtlemise dimensiooni ja viie matemaatilise probleemilahendusoskuse hindamiseks. Kinnitav faktoranalüüs näitas, et kolme faktoriga uurimisoskuse ja kahefaktorilisel algoritmilise mõtlemise oskuste mudelil on hea sobivus. Matemaatiliste probleemide lahendamise oskusi iseloomustati kahefaktorilise mudeliga. Need tegurid ühendati kõrgema järgu tegurite mudelis üheks konstruktsiooniks, mida võiks määratleda kui keerukat probleemilahendusoskust.