Kursusest lähemalt

Vastavalt hanketingimustele langeb suur osa kursuse “Tehnoloogia tarbijast loojaks” õpiväljunditest kokku gümnaasiumi valikkursuse “Programmeerimine” omadega. Kursuse läbinu omandab vähemalt järgmised programmeerimisalased teadmised ja oskused:

 • teab algoritmilise mõtteviisi põhitõdesid ning oskab seda mõtteviisi rakendada;
 • oskab kirjeldada ja kasutada programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) programmeerimiskeeles Python;
 • oskab luua lihtsamaid igapäevaelu lihtsustavaid rakendusi;
 • oskab analüüsida probleeme, mille lahendamiseks piisab koolitusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi;
 • oskab testida loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused;
 • oskab analüüsida etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata;
 • oskab leida lähtekoodist vigu ning koodi siluda.  

Kursus kestab 10 nädalat ning kava on nädalate kaupa järgmine.

 1. Sissejuhatus
 2. Tingimuslause
 3. Tsükkel
 4. Sõned. Graafika
 5. Järjend
 6. Funktsioon
 7. Andmevahetus. Lihtne kasutajaliides
 8. Digilahenduse arendusprojekt
 9. Kordamine
 10. Arvestustöö

Nädalatel 1-7 on igal nädalal digiõpikust lugemismaterjal ja enesekontrolliülesanded, lahendada tuleb 2-5 programmeerimisülesannet ning sooritada nädalatest. Kursuse lõpuosa keskendub digilahenduse arendusprojektile, kordamisele ja arvestustööle.

Digilahenduse arendusprojekt tehakse individuaalselt või 2-3-liikmelistes rühmades. Hinnanguliselt kulub arendusprojektile igal õpilasel 8 tundi.

Kursus toimub kolmes keskkonnas:

 • gümnaasiumi valikkursuste “Programmeerimine” ja “Tarkvaraarendus” digiõpikud on spetsiaalses keskkonnas, mille aluseks on WordPress, Pressbooks, H5P,
 • kursuse materjalid (sh foorumid) ja õpingutes edasijõudmise arvestus on Tartu Ülikooli Moodle’is (moodle.ut.ee),
 • programmeerimisülesannete lahenduste automaatkontroll toimub läbi keskkonna Lahendus (lahendus.ut.ee).