Kursus “Programmeerimise alused”

Kui olete päris algaja, siis võib teile hoopis sobida kursus Programmeerimisest maalähedaselt (1 EAP). Kursuste võrdlus on siin.

INFO:

Toimumisaeg: 14. oktoober – 8. detsember 2024.

Registreerumise tähtaeg: 01.10.2024

Registreerumise link:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=71255&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Maht: 78 akadeemilist tundi (78 tundi iseseisvat tööd), 3 EAP. Igal nädalal umbes 7-8 tundi osalejale sobival ajal.

Õppekeskkonna kirjeldus: Tegemist on Moodle’is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.

Õppevorm: veebiõpe

Õppekeel: eesti keel

Hind: Koolitust rahastatakse ESFi VÕTI toel.

Sihtrühm: Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene, täpsemalt erialase IT tasemehariduseta või aegunud oskustega töötavad täiskasvanud. Kasuks tuleb kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” läbimine, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega. Sihtrühma ei kuulu üliõpilased ja Tartu Ülikooli töötajad.

Eesmärk: Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:

  • oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
  • oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
  • oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada; omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, tarkvara tootmise protsessist, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Nõuded lõpetamiseks: Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Eristamata (arv, m.arv, mi)

Hindamismeetodid: Automaatselt kontrollitavad programmeerimisülesanded, nädalatestid

Väljastatav dokument: Tunnistus

Täiendav info: Marina Lepp, marina.lepp@ut.ee