Kursus “Programmeerimise alused”

Kui olete päris algaja, siis võib teile hoopis sobida kursus Programmeerimisest maalähedaselt (1 EAP). Kursuste võrdlus on siin.

INFO:

Toimumisaeg: 16. oktoober – 10. detsember 2023.

Registreerumise tähtaeg: 08.10.2023

Regisreerumise link:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=70468&systeemi_seaded=10,1,12,1&sessioon=0

Maht: 78 akadeemilist tundi (78 tundi iseseisvat tööd), 3 EAP. Igal nädalal umbes 7-8 tundi osalejale sobival ajal.

Õppekeskkonna kirjeldus: Tegemist on Moodle’is (moodle.ut.ee) toimuva 100% e-kursusega.

Õppevorm: veebiõpe

Õppekeel: eesti keel

Hind: 250 EUR.

Sihtrühm: Õppijad, kel kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene. Kasuks tuleb kursuse “Programmeerimisest maalähedaselt” läbimine, aga seda saab korvata kõrge motivatsiooni ja innuka õppimisega.

Eesmärk: Tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist ning sellega seonduvat neile, kel varasem kokkupuude programmeerimisega puudub või on vähene.

Õpiväljundid: Kursuse läbinud õppija:

  • oskab programmeerimise baaskonstruktsioone (tingimuslause, tsükkel, funktsioon) esitada nii plokkskeemidena kui ka programmilõikudena programmeerimiskeeles Python;
  • oskab lihtsa ülesande realiseerida programmina programmeerimiskeeles Python, kasutades seejuures erinevaid baaskonstruktsioone ja andmetüüpe (täisarvud, ujukomaarvud, sõned, järjendid), muutujaid, operatsioone, graafikavahendeid ning andmevahetust failidega;
  • oskab leida ja sõnastada enda eri- või huvialaga seotud programmeerimisülesandeid ja neid lahendada; omab esmast ülevaadet programmeerimise ajaloost, tarkvara tootmise protsessist, erinevatest programmeerimiskeeltest, arvusüsteemidest, regulaaravaldisest ja rekursioonist;
  • on mõelnud läbi, kas ta tahab end edaspidi programmeerimisega rohkem kurssi viia ning on teadlik sellekohastest võimalustest.

Nõuded lõpetamiseks: Arvestuse saamiseks tuleb kohustuslikud ülesanded lahendada nõutud tasemel.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: Eristamata (arv, m.arv, mi)

Hindamismeetodid: Automaatselt kontrollitavad programmeerimisülesanded, nädalatestid

Väljastatav dokument: Tunnistus

Täiendav info: Marina Lepp, marina.lepp@ut.ee