Lühikokkuvõte: Eesti õpetajakoolituse üliõpilaste aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmiste taju (TPACK)

Enamik riike rõhutab, et 21. sajandi õppijate jaoks õpetajate ettevalmistamine on oluline ülesanne. Lisaks oskustele, kuidas ainet tõhusalt õpetada peaksid õpetajad teadma ka, kuidas integreerida digitehnoloogia nende õppeprotsessi. Üheks selliseks mudeliks, mis aitab digitehnoloogiat integreerida on TPACK  (i.k Technological Pedagogical Content Knowledge) , mida kujutatakse kõige sagedamini Venni-diagrammi abil ja millel on kolm osaliselt kattuvat põhivaldkonda: pedagoogika teadmised, aineteadmised ja tehnoloogia teadmised. Nende kolme põhivaldkonna kombineerimine toob kaasa neli täiendavat valdkonda. Kõigi kolme valdkonna ühisosa (TPACK) toob välja pedagoogilised strateegiad ja meetodid, mis aitavad aine õpetamist tõhustada digitehnoloogia abil. TPACK mudeli põhjal on tehtud mitmeid uuringuid ja arendatud õppekavasid. Selle artikli eesmärk oli valideerida loodud TPACK mudelil põhinev instrument ja selgitada, kuidas õpetajakoolituse üliõpilased tajuvad oma tehnoloogilisi, pedagoogilisi ja ainealaseid teadmisi Eestis. 

Valimi moodustasid 413  Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilaselt, kellest 86,0% olid naised. Andmete kogumiseks loodi Tartu ja Ida-Soome Ülikooli teadlaste koostööl TPACK mudelil põhinev skaala. Kinnitav faktoranalüüs näitas, et kõik digitehnoloogiat sisaldavad valdkonnad koondusid üheks faktoriks, mis võib tähendada, et noor põlvkond eristabki pigem tegevusi, mis on seotud tehnoloogiaga ja mis pole. See, et ka pedagoogika ja didaktika koondusid üheks faktoriks võib tuleneda Eesti õpetajakoolituse ülesehituse eripärast, kus üldpedagoogilisi ja didaktilisi aineid õpetatakse sageli samal ajal ning nendes õpitut sageli lõimitakse. Tulemused näitasid ka, et õpetajakoolituse üliõpilased hindasid oma pedagoogilisi-didaktilisi teadmisi kõige madalamalt, kuid nad digitehnoloogia integreerimisega seotud teadmisi kõige kõrgemalt. Samuti leiti, et kui pedagoogilis-didaktilises faktoris polnud soolisi erinevusi, siis mehed hindasid oma teadmisi ainest ja digitehnoloogia integreerimisega seotud faktoris kõrgemaks kui naised.