Lühikokkuvõte: Eesti tegevõpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste aine-, pedagoogika- ja tehnoloogiateadmiste taju TPACK raamistiku põhjal

Digitehnoloogia on muutunud meie elu loomulikuks osaks ja seepärast ei saa ka õpetaja hakkama selle alaste teadmisteta. Digitehnoloogia alaseid teadmisi on vaja õpetajakoolituse üliõpilastel, et nad oleks valmis digipädevaid õppijaid koolitama, aga samas ka juba kogenud õpetajale, kes on sageli õpetajakoolituse praktikantide juhendajateks ning algajate õpetajate mentoriteks. Samas on sageli õpetajakoolituses õppivad üliõpilased pärit põlvkonnast, milles digitehnoloogiaga ollakse enam sina-peal kui juba koolides töötavad vanemad õpetajad. Seepärast ongi selle uurimuse eesmärgiks selgitada, millised on õpetajakoolituse üliõpilaste ja õpetajate hinnangud oma teadmiste erinevatele valdkondadele TPACK mudeli alusel ning selgitada, kuivõrd need erinevad. On ju õigustatud ootus, et õpetajatel, kes  juhendavad noori, oleks teadmiste pagas nendest suurem. 

Uurimuses osalesid 206 õpetajakoolituse üliõpilast Tartu Ülikoolist ja 256 õpetajat erinevatest Eesti koolidest. Keskmine tööstaaž õpetajatel oli 21-25 aastat. Andmeid koguti ankeediga, mis põhines TPACK mudelil ja arvutati seitsme valdkonna koondskoorid. Põhivaldkondadeks on pedagoogika teadmised (PK), aineteadmised (CK) ja tehnoloogia teadmised (TK). Nende kolme põhivaldkonna kombinatsioonidest tekib veel neli täiendavat valdkonda: pedagoogika+aine ehk didaktika (PCK); pedagoogika+tehnoloogia (TPK); aine+tehnoloogia (TCK); ja aine+pedagoogika+tehnoloogia (TPACK) ehk kuidas konkreetse õppeaine õpetamisel tehnoloogiat kasutada. Tulemused näitasid, et kui õpetajakoolituse üliõpilased hindasid võrreldes teiste valdkondadega kõige madalamalt oma pedagoogilisi teadmisi (PK), siis see valdkond oli õpetajate poolt just kõige kõrgemalt hinnatud. Samas õpetajad hindasid kõige madalamalt oma digitehnoloogia teadmisi (TK), mis oli õpetajakoolituse üliõpilaste hinnangutes teisel kohal järgnedes aine-tehnoloogiateadmistele (TCK). Võrreldes hinnanguid ilmnes, et õpetajad hindasid õpetajakoolituse üliõpilastega võrreldes kõrgemalt viit valdkonda (PK, CK, TPK, PCK ja TPACK). Samas polnud erinevusi TK ja TCK osas, mis näitab, et koolis töötavatel õpetajatel pole neis valdkondades paremaid teadmisi kui õpetajakoolituse üliõpilastel, keda nad juhendama hakkavad. Seega õpetajad vajaks just täienduskoolitusi, milles õpetatakse kasutama digitehnoloogiat ja kuidas seda digitehnoloogiat õppeainesse integreerida.