Lühikokkuvõte: Foorumi kasutajate aktiivsus ja vastajate roll vaba juurdepääsuga programmeerimise kursusel

Vaba juurdepääsuga e-kursused (MOOC) on täielikult veebipõhised ja tasuta kursused, seetõttu iseloomustab neid suur osalejate arv. Nimetatu toob kaasa olukorra, kus osaleja ja juhendaja suhtlus väheneb või on vähene kogu kursuse vältel. Siin võivad need osalejad, kes võtavad vaevaks teisi aidata, mängida olulist rolli virtuaalse suhtluse arendamisel ja teiste osalejate edasijõudmises kursusel.

Käesolev artikkel annab ülevaate foorumi tegevustest ja üliaktiivsete vastajate rollist edasijõudnute programmeerimise MOOC-is. Uuringus otsiti vastuseid selle kohta, kui palju said osalejad vastuse oma esitatud küsimustele ning kui palju oli abi teiste osalejate vastustest. Sealjuures uuriti ka nende osalejate motiive, kes olid võtnud endale ülesandeks asuda teiste tõstatatud küsimustele ja muredele foorumis vastama. Kursus viidi läbi 2018. aasta märtsis. Valim koosnes 215 osalejast, kes täitsid järelküsimustiku (20,52% registreeritud kasutajatest). Üliaktiivsete vastajate uurimiseks tuvastati aktiivsed foorumi kasutajad, kes postitasid foorumitesse märkimisväärselt rohkem kui teised osalejad. Üliaktiivsetest foorumi kasutajatest tuvastati 10 isikut, kellele saadeti eraldi küsimustik koos täpsustatud küsimustega foorumitesse postitamise motiivide kohta. Uuringu andmed koosnesid foorumipostitustest, õpikeskkonnast pärit foorumilogidest, kursuse juurde kuuluvate järelküsimustiku küsimuste vastustest ja üliaktiivsete vastajate küsimustiku vastustest. 

Tulemustest selgus, et aktiivseid foorumi kasutajaid oli 17,25%, mis on kõrgem kui enamikes vaba juurdepääsuga e-kursustes. Umbes pooled osalejatest väitsid, et nad said teiste osalejate poolt foorumisse postitatud vastustest kindlasti abi ja umbes 75% osalejatest väitsid, et said foorumisse postitatud vastustest abi vähemalt pooltel juhtudel. Kursuse osalejate hinnangul loodi foorumites toetav ja sõbralik õhkkond. Siiski leidus ka neid osalejaid, kellele mõne foorumipostituse sisu ning sealne enesekindlus ei meeldinud. Üliaktiivsete vastajate vastuseid uurides selgus, et neid motiveeris kõige enam kavatsus aidata, aga ka vajadus jagada oma teadmisi teistega. Samuti selgus uuringust, et üliaktiivsed vastajad annavad foorumites nõu ja abi lootes ka ise tulevikus vajadusel abi saada.