Lühikokkuvõte: Foorumite kasutamine vaba juurdepääsuga e-kursusel “Programmeerimine maalähedaselt” näitel

Tartu Ülikool alustas programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursuste (MOOC) läbiviimist 2014. aastal. Esimene neist kandis nime „Programmeerimisest maalähedaselt“. Nimetatud MOOC oli Eestis ainulaadne tänu sellele, et lisaks foorumitele said osalejad abi saamiseks pöörduda ka e-posti teel kasutajatoe ehk abiliini poole. Abiliin osutus edukaks lahenduseks mitmele tekkinud probleemile, samas oli see aeganõudev ja kulukas korraldajatele. Kursuse korraldajad nägid, et olemasolevaid toetusmehhanisme on vaja tõhusamalt rakendada ning selleks võeti vaatluse alla foorumite kasutamine. Käesolev artikkel annab ülevaate foorumite kasutamisest MOOC -il „Programmeerimisest maalähedaselt“. Andmed koguti 1792 osalejalt, kes osalesid kursusel oktoobris 2016. Lõplik valim koosnes 937 osalejast, kes täitsid järelküsimustiku. Lisaks järelküsimustiku vastustele koguti ka foorumipostitused, mis kodeeriti ja jagati sisu järgi seitsmesse kategooriasse. Tulemustest selgus, et foorum on pigem küsimuste-vastuste keskkond, kus osalejaid on üsna vähe. Enamike foorumipostituste sisuks olid programmeerimisega seotud küsimustele vastused ja programmeerimisega kaasnevate probleemide lahendused. Uuringust ilmnes ka, et foorumitesse postitamine vähenes iga nädalaga. Saadi teada, et osalejad postitasid kursuse vältel foorumitesse eelistatult ainult ühe korra. Käesolevas uuringus eristati mitut tüüpi foorumites postitavaid osalejaid nende aktiivsuse järgi: aktiivsed kasutajad, passiivsed kasutajad ja mittekasutajad. Foorumi aktiivsuse tüübi osas leiti vanuselises jaotuses oluline erinevus. Samuti selgus uuringust, et aktiivsed kasutajad lõpetavad kursuse tõenäolisemalt kui passiivsed kasutajad ja mittekasutajad.