Lühikokkuvõte: Kaugõppest tingitud muutused õppetöös, kasutatavates vahendites ja õppeedukuses

Enne koroonaviiruse laialdast levikut toimus õppetöö Tartu Ülikoolis kontaktõppetundide alusel. Seoses 2020. aasta kevadel kehtestatud piirangutega läks kogu õppetöö üle veebi, mistõttu tekkis vajadus uute tööriistade ja meetodite järele. Algul pidid kõik olukorra järsu muutusega kohanema. Aasta hiljem, 2021. aasta kevadsemestril hakati taas rakendama kaugõpet, kuid seekord said õppejõud kasutada oma eriolukorra ajal omandatud kogemusi ja teha mõned muudatused.

Uurimuse eesmärk on välja selgitada, kuidas muutus õppetöö, kasutatavad vahendid ja õppeedukus seoses kaugõppega 2019-2020 ja 2020-2021 õppeaastatel võrreldes 2018-2019 õppeaastaga. Selle eesmärgi saavutamiseks analüüsiti informaatika õppekava nelja kohustuslikku kursust: „Objektorienteeritud programmeerimine“, „Andmebaasid“, „Andmeturve“ ja „Diskreetne matemaatika I“. Igal valitud kursusel on igal aastal umbes 200 osalejat. Andmed sisaldasid kolme aasta anonüümseid eksamitulemusi ja teavet kursuse korralduse kohta vastutavate õppejõudude intervjuudest.

Loomulikult muutus kõik, kuna kaugõppes oli kõige levinum õppemeetod loengusalvestiste vaatamine, mida rakendati igal käsitletud kursusel. See lisas õppeprotsessi paindlikkust nii õpetajatele kui ka üliõpilastele, kes said õppida olenemata asukohast ja ajast. Loengusalvestiste üleslaadimiseks kasutati enim Panopto tarkvara, mis võimaldab loenguid salvestada ja samasse keskkonda üles laadida. Zoomi keskkonda kasutati sageli sünkroonsete praktiliste sessioonide või veebiloengute läbiviimiseks.

Uurimise tulemustest selgus, et ainult kursusel “Andmebaasid” ei esinenud erinevate aastate lõikes statistiliselt olulisi erinevusi õpitulemustes. Kahel kursusel, „Objektorienteeritud programmeerimine“ ja „Andmeturve“, kasvasid üliõpilaste tulemused kaugõppeaastate jooksul võrreldes kontaktõppeaastaga, kursuse „Diskreetse matemaatika“ tulemused aga kahanesid. Paremad õpitulemused ilmnesid kursustel, mis peatasid osaliselt või täielikult praktilised sessioonid ning suurendasid iseseisva töö ja vastutuse osakaalu kaugõppes. See huvitav tulemus näitab, et praktikumide läbiviimine ei taga aktiivset osalemist ega too tingimata kaasa paremaid õpitulemusi.

Uurimistulemuste põhjal saavad õppejõud prognoosida kaugõppe edukust ja koguda soovitusi kaugõppe edukamaks läbiviimiseks tulevikus.