Lühikokkuvõte: Koolitajate roll virtuaalse simulatsioonipõhise koolituse rakendamisel: mõju suhtumisele ja TPACK-i teadmistele

Virtuaalsed simulatsioonid (VS) koguvad kutsehariduses ja -koolituses (VET) üha enam populaarsust erialaste pädevuste koolitamiseks. VS-i juurutamine organisatsioonidesse nõuab aga koolitajate kaasamist ja nende teadmiste arendamist, et nad mõtestatlt integreeriks seda tehnoloogiat õppetöösse. Eesti Sisekaitseakadeemias on VS-i juba üle kümne aasta kasutatud pääste- ja politseitöötajate töö ning sellega seotud kompetentside, nagu otsustus- ja probleemidelahendamine, koolitamiseks ja hindamiseks. Kuna puuduvad uuringud koolitajate rolli kohta virtuaalse simulatsioonipõhise koolituse (VSBT) juurutamisprotsessis organisatsioonides, siis viidi selles uuringus läbi küsitlus Sisekaitseakadeemia koolitajate (N = 146) seas, et selgitada välja nende roll VS-is juurutamisel, hoiakud VS-i ja nende tajutud tehnoloogilise pedagoogilise sisuteadmiste (TPACK) suhtes. 

Tulemustest ilmnes, et Sisekaitseakadeemia koolitajad, kes loovad ise VS-i ja koolitavad teisi koolitajaid VSBT-d kasutama, hindasid oma suhtumist VS-i positiivsemalt võrreldes koolitajatega, kes VSBT-d ei kasuta. Samuti selgus, et koolitajad, kes kavandasid VS-i, hindasid oma professionaalsete teadmiste integreeritud valdkondi (TPK, TCK, PCK ja TPACK) kõrgemalt võrreldes VSBT-d kasutavate koolitajatega. Seega peaks tehnoloogiaalaste teadmiste integreerimine pedagoogiliste ja sisuliste teadmistega aitama koolitajatel rakendada VSBT-d koolituskorralduse kontekstis efektiivsemalt. Artiklis arutletakse ka koolitajate kaasamise olulise rolli üle VS-põhise koolituse elluviimisel, et tagada VS edukas kasutamine kutsehariduses.