Lühikokkuvõte: Logide analüüsil põhineva tagasiside tõhusus sissejuhatavatel programmeerimiskursustel

Programmeerimiskursustel on sagedane, et õppejõud annavad tagasisidet ülesannete lahendustele, vähem on tähelepanu pööratud programmeerimisprotsessile. Osa programmeerimiskeskkondi, nt Thonny, logivad õppija tegevusi programmeerimiskeskkonnas ning programmeerimisprotsessi saab taasesitada. Seda informatsiooni saab kasutada tagasiside andmiseks ning logidest saadud teadmist saab integreerida ka praktikumidesse. Selle uurimuse eesmärk oli analüüsida, kuidas logidest saadud info põhjal antud tagasiside mõjutab arvestuse tulemusi; programmeerimisülesande lahendamise aega; veateadete, käivitamiste ja kleepimiste arvu (nii kõikide õppijate hulgas kui ka algajate ja mittealgajate hulgas eraldi). Eksperiment viidi läbi 2020. ja 2021. aastal Tartu Ülikooli kursusel “Programmeerimise alused”. Mõned rühmad said kodutöödele terve kursuse jooksul lisaks tagasisidet logidest saadud informatsiooni põhjal, teised rühmad töötasid tavapäraselt. Kui logid näitasid ebaefektiivseid programmeerimisvõtteid, siis anti soovitusi, kuidas neid parandada. Näiteks kui logist selgus, et üliõpilane püüdis veateate järel programmi parandada peamiselt katse-eksituse meetodil, soovitati tal kasutada Thonny silurit, et samm-sammult näha, kuidas programm töötab ja seeläbi vigu paremini leida. Kui üliõpilane ei testinud funktsiooni eraldi, vaid kirjutas terve programmi korraga ja tal oli raske vigu leida, soovitati tagasisides funktsiooni eraldi testida. Kui töövõtted olid head, sai ka see tagasisides ära märgitud. Katserühmades kasutati logidel põhinevat tagasisidet ka praktikumides, et anda üldisemaid soovitusi. Uurimistulemused näitasid, et katserühmade testi tulemused olid kõrgemad ja programmeerimisülesande lahendamiseks kulus vähem aega. Erinevus oli statistiliselt oluline just algajate puhul. Suuremat mõju algajatele võib selgitada tõsiasi, et neil ei ole veel väljakujunenud programmeerimistehnikaid ja nad kasutavad erinevaid stiile (nt palju kopeerimist-kleepimist) ning seetõttu õpivad nad programmeerimisprotsessi tagasisidest kõige rohkem. Seega on logidel põhinev tagasiside tõhus eriti just algajate rühmades.