Lühikokkuvõte: Õpetajakoolituse õppejõudude uskumuste ja teadmiste mõju nende poolsele tehnoloogia integreerimisele: Teeanalüüs

Digitehnoloogia integreerimist peetakse üheks peamiseks väljakutseks hariduses 21. sajandil. Algajad õpetajad tunnevad end küll digitehnoloogias pädevalt,  kuid nad peavad õppima, kuidas seda eesmärgipäraselt õppeprotsessi integreerida. Viis, kuidas tutvustatakse digitehnoloogia kasutamist õpetajakoolituses mõjutab aga algajate õpetajate suhtumist digitehnoloogia kasutamise ja kuivõrd nad seda ise kasutusele võtavad. Õpetajakoolituse õppejõud on selles osas algajatele õpetajatele eeskujuks. Lisaks teadmistele mõjutavad digitehnoloogia integreerimist ka uskumused. Selle uurimuse eesmärk oligi selgitada õpetajakoolituse õppejõudude uskumuste ja tajutud teadmiste mõju tehnoloogia integreerimisele.

Valimisse kuulus 54 õpetajakoolituse õppejõudu Tartu ja Tallinna Ülikoolist, kes täitsid ankeedi, milles mõõdeti nende hinnanguid erinevatele aspektidele. Tajutud teadmiste mõõtmiseks kasutati TPACK mudelil põhinevat skaalat, mis kohandati õppejõududele. Uskumustest mõõdeti traditsioonilisi ja konstruktivistlikke pedagoogilisi uskumusi, uskumusi digitehnoloogia kasutamise väärtuslikkusesse, digitehnoloogia kasutamisega seotud enesetõhusust ja tajutud digitehnologoogia integreerimist õppeprotsessi.  Tulemused näitasid, et tajutud digitehnoloogia integreerimist õppeprotsessi mõjutasid otseselt vaid tajutud tehnoloogilised teadmised. Läbi tehnoloogiliste teadmiste aga ka tajutud pedagoogilised teadmised, traditsioonilised ja konstruktivistlikkud pedagoogilised uskumused ning uskumused digitehnoloogia kasutamise väärtuslikkusesse. Üllatavalt õppejõudude enesetõhusus tajutud tehnoloogia integreerimisele mõju ei avaldanud. Saadud tulemusi saab rakendada õpetajakoolituse õppejõudude täienduskoolitustel tuues enam esile digitehnoloogia kasutamisega seotud väärtuslikkust ning arendades nende tehnoloogilisi oskusi.