Lühikokkuvõte: Õpetajaks õppivate üliõpilaste tehnoloogia kasutamise kavatsuse ennustamine: Teeanalüüs

Tehnoloogia integreerimine õppetöösse on keeruline ja seda mõjutavad erinevad tegurid. Ühelt poolt välised tegurid, nagu tehniliste ressursside ja toe olemasolu, ning teiselt poolt sisemised tegurid, milleks on esiteks õpetaja  erialased teadmised ja oskused ning teiseks tema subjektiivsed tõekspidamised ja hoiakud. Tehnoloogia integreerimist õpetajate poolt võivad mõjutada mitmesugused ka barjäärid, mida saab samuti jagada  välisteks teguriteks (nt aeg, toetus, ressursid), mis on väljaspool õpetaja kontrolli, ja sisemisteks teguriteks (teadmised, enesetõhusus, uskumused ja hoiakud). Õpetajakoolitus peaks keskenduma sisemiste tegurite mõjutamisele. Kui õpetajatel on piisavalt tugevad uskumused ja teadmised, saavad nad üle takistused tehnoloogia integreerimisel oma õppetöösse.

Seda, kuidas teadmised, uskumused ja hoiakud ennustavad õpetajate kavatsusi tehnoloogiat kasutada, on vähe uuritud. Selle uuringu eesmärk oligi välja selgitada, kuidas tajutavad teadmised tehnoloogia integratsioonist ning uskumused ja hoiakud tehnoloogia kasutamise suhtes mõjutavad tehnoloogia kasutamise kavatsust õpetajaks õppivate üliõpilaste seas. Valimisse kuulus 232 Tartu Ülikooli õppejõudu. Andmed koguti ankeedi abil, mis põhines kahe erineva mudeli skaaladel. Tajutud teadmisi kirjeldavast TPACK raamistikust valiti ankeeti teadmised tehnoloogia, aine ja pedagoogika integratsioonist. Tehnoloogia aktsepteerimise mudel TAM (Technology Acceptance Model) kinnitati kinnitava faktorianalüüsi abil ja seal leiti neli faktorit, milleks olid tajutav kasutamise lihtsus, suhtumine tehnoloogia kasutamisse, tehnoloogia kasutamise kavatsus ja tajutav kasulikkus jagunes kaheks konstruktsiooniks: tajutav kasulikkus õpilaste jaoks ja tajutav kasulikkus õpetajate jaoks. Tee analüüsi (Path analysis) kui SEM eriliiki kasutati 11 hüpoteesi kontrollimiseks. Tulemused näitasid, et nii tajutav kasutuslihtsus kui ka suhtumine tehnoloogia kasutusse avaldavad otsest mõju tehnoloogia kasutamise kavatsusele. Siiski avaldasid kaudset mõju ka õpetajate tajutud kasulikkus ja tajutud teadmised tehnoloogia, aine ja pedagoogika integratsioonist. Nendest tulemustest lähtuvalt on oluline, et õpetajaks õppijad oleksid veendunud, et tehnoloogiat on õppetöös lihtne kasutada.