Lühikokkuvõte: Õppijate, blogirühmade ja blogimise karakteristikud, mis ennustavad blogides reflekteerimist õpetajakoolituse praktika ja kutseaasta jooksul

Üheks võimaluseks õpetajakoolituses refleksioonioskust arendada on kollektiivsete blogide kasutamine. Varasemad uurimused on käsitlenud enamasti blogis õppijate karakteristikute seost nende blogimise aktiivsusega ja vähe on neid, kus on uuritud erinevate tunnuste mõju õppijate refleksiooni tasemele. Selles artiklis kirjeldatakse uurimust, mille eesmärgiks oli selgitada, millised õppijate karakteristikud, õppijate blogimise karakteristikud, blogi rühma ja blogi rühma käitumise karakteristikud ennustavad õppija refleksiooni taset. Uurimuses osalesid 96 õpetajakoolituse koolipraktikal osalevat üliõpilast ja 70 kutseaasta programmi läbivat algajat õpetajat Tartu ja Tallinna Ülikoolist. Õppijad (koolipraktikal osalevad üliõpilased ja kutseaasta programmi algajad õpetajad) jagati 27 kollektiivse blogi vahel, mis moodustati erinevatel alustel ning mille suurused varieerusid 2-23. Andmeid koguti nii eel- kui ka järelankeedi ning 1634 blogipostituse sisuanalüüsiga.  Õppijate poolt saavutatud refleksiooni astet määrati postituses Gibbsi refleksioonimudeli alusel. 

Regressioonanalüüsi tulemused näitasid, et kui õppijad kirjutavad pikemalt, kirjutavad enam oma õnnestumistest ning blogimine sobib neile, siis tõenäolisemalt on nende postitused kõrgemal refleksiooni astmel. Samuti näitasid õpetajakoolituse koolipraktikal osalevate üliõpilaste postitused kõrgemat refleksiooni astet kui kutseaasta algajate õpetajate omad. Samas üllatavalt ilmnes, et kui õppijad hindasid elektroonilist suhtlust sobivamaks, siis tõenäolisemalt nende postitustes refleksiooni aste on madalam. Võimalik, et need õppijad on harjunud enam lakoonilise ja kirjeldavad stiiliga, mis on omane elektroonilisele suhtlusele. Blogi rühma osas näitas regressioonanalüüs, et kui rühm moodustatakse osalejatest, kes on samalt kursuselt, on väiksema suurusega, kui rühmas kirjutatakse pikemalt ja kommenteeritakse enam üksteise postitusi ning kui rühmas kirjutatakse vähem probleemidest, siis suurema tõenäosusega on selle rühma blogis osalejate postituste refleksiooni aste kõrgem. Need tulemused aitavad rakendada blogisid õpetajakoolituses.