Lühikokkuvõte: Õppijate edukus ja seda mõjutavad faktorid programmeerimise MOOCil

Vaba juurdepääsuga e-kursusetel ehk MOOCidel (ingl Massive Open Online Course) mõõdetakse õppijate edukust peamiselt läbi kursuse lõpetamise või pooleli jätmise. Selline lähenemine aga ei näita seda, kas õppijad täidavad endale MOOCidel osalemisega seoses seatud eesmärke. Selles kvantitatiivses uurimuses vaadati, missugused õppija taustategurid, kursusele registreerumise motivatsiooni ja kaasatuse aspektid mõjutavad õppijate edukust programmeerimisel MOOCil. Edukust mõõdeti erinevusena õppija kavatsuse ja tegeliku soorituse vahel. Andmeanalüüsi meetodina kasutati otsustuspuud. Tulemused näitasid, et üle kahe kolmandiku kursusel osalenud õppijatest olid enda kavatsustest lähtudes edukad. Edukust mõjutasid õppijate eelnev haridustase, õppematerjalides olevate lisamaterjalide kasutamine, eelnev kogemus programmeerimise ja veebipõhiste kursustega ning ainus motivatsioonitegur – tunnistusega seotud kasulikkus. Eelnev haridustase oli kõige tugevam mõjutaja. Kokkuvõtvalt võib öelda, et õppijate edukust mõjutas õppijate varasem õpikogemus. Õppijate edukuse toetamiseks on soovitatav lisada õppematerjalidesse lingid välistele lisamaterjalidele ja välja töötada erinevaid tugimehhanisme, mille vahel õppijad saavad valida.