Lühikokkuvõte: Programmeerimisalaste MOOCide lõpetamine või väljakukkumine: kas on erinevusi motivatsioonis?

Programmeerimise ja vaba ligipääsuga e-kursuste (MOOC) õpetamine on viimastel aastatel muutunud järjest populaarsemaks, kuid nende probleemiks on suur väljalangevus. Varasemate uuringute tulemused näitavad, et õppijate motivatsioon mängib olulist rolli ülikooliprogrammidest ja e-kursustelt väljalangevuse osas. Seetõttu on oluline mõista mis eesmärgil õppijad registreeruvad MOOC-idele ja võrrelda MOOC-i lõpetajate ja mittelõpetajate motivatsiooni, mida käsitlebki see artikkel. Andmed koguti  1302 programmeerimisalasel MOOC-il ‘Programeerimise alused’ õppijatelt kasutades väljatöötatud FIEM (Factors lnfluencing Enrollment in MOOCs) skaalat, mis jagunes seitsmeks faktoriks. Kuigi me ei saa väita, et lõpetajate ja mittelõpetajate motivatsioon erines selles osas, et lõpetajad olid enam sisemise ja mittelõpetajad enam välise motivatsiooniga nagu on varasemalt kokku võetud, siis leiti statistiliselt olulised erinevused lõpetajate ja mittelõpetajate hinnangutes nelja faktori puhul. Nendeks faktoriteks olid huvi ja ootused kursusele; kaugõppe sobivus; tunnistuse kasulikkus; ja sotsiaalne mõjutus. Kõiki neid faktoreid hindasid lõpetajad kõrgemalt kui mittelõpetajad.