Lühikokkuvõte: Programmeerimisalaste MOOCide osalejad ja lõpetajad

Vaba juurdepääsuga e-kursusel ehk MOOC-idel on miljoneid osalejaid, kes erinevad oma soo, vanuse, haridustaseme, tööhõiveseisundi ja muude tunnuste poolest. Kuigi MOOCi osalejate karakteristikuid on uuritud, on endiselt puudulikud teadmised selles osas, kuidas erinevad osalejad ja lõpetajad oma karakteristikute osas ning kuidas MOOC-i keerukus sellega seotud on. Mõiste keerukus puhul selles artiklis lisaks MOOC-is käsitletud teema keerukusele on seotud ka kursuse kestuse ning toetusmehhanismide olemasoluga. Selle uurimuse eesmärk oli välja selgitada, millised tunnused iseloomustavad kolme erineva keerukusastmega programmeerimise MOOC-il osalejaid ja lõpetajaid. 

Andmed koguti kolmelt erinevalt MOOC-ilt: 4-nädalane MOOC ‘Programmeerimisest maalähedaselt’, millele registreerus 1792 osalejat ja ankeedile vastas 1536 osalejat; 8-nädalane MOOC ‘Programmeerimise alused’, millele registreerus 1554 osalejat ja ankeedi vastused laekusid 1282 osalejalt ning 8-nädalane MOOC ‘Programmeerimise alused II’, millel polnud erinevalt teistest abiliini, mis vajas eelteadmisi ja millele registreerus 945 osalejat ning ankeedi täitsid 744 osalejat. Tulemused näitasid, et Eestis programmeerimisalaste MOOCidele ‘tüüpiline registreeruja’ on magistrikraadi omav töötav inimene vanuses 26-35, kel on mingid varasemad kokkupuuted programmeerimisega. Lõpetamisprotsent vähenes MOOC-i  keerukuse kasvuga. Kui öeldakse, et programmeerimine on enam meeste pärusmaa, siis madalama keerukusega kursuste puhul polnud erinevust naiste-meeste osakaalus, kuid mehi registreerus enam just keerukamale MOOC-ile. Samamoodi saab väita, et kui naiste ja meeste puhul lõpetamise osakaal on sarnane madamama keerukusega kursuste puhul, siis keerukama MOOC-i korral oli meestel kõrgem lõpetamismäär kui naistel. Samuti näitasid tulemused, et nooremad õppijad valivad tõenäolisemalt madalama keerukusega MOOC-i, kuid keerukamad MOOC-id meelitavad enam kõrgema haridustasemega õppijaid. Lisaks selgus ka, et suurema keerukusega MOOC-e lõpetavad enam need, kel on vastavas teemas eelteadmisi. Samas osalejate ja lõpetajate tööhõive staatus ei olnud mõjutatud MOOC-i keerukusest.Tulemused võivad olla kasulikud MOOC-i juhendajatele, et toetada erinevaid õppijaid, näiteks võimaldada mõnedele osalejatele enam paindlikkust.