Lühikokkuvõte: Rollide muutumisest tingitud väljakutsed ja positiivsed tegurid Eestis erakorralise kaugõppe ajal Facebooki sõnumite järgi

2020. aasta alguses mõjutas haridust kogu maailmas, sealhulgas Eestis, koroonaviiruse pandeemia, mis tingis vajaduse viia kõik haridustasemed üle kaugõppesse. Erakorraline kaugõpe tekitas erinevatele sidusrühmadele nii väljakutseid kui ka positiivseid külgi, eriti selle hämmastava olukorra alguses. Selle uuringu eesmärk on kirjeldada väljakutseid ja positiivseid külgi, millega inimesed erinevates rollides kokku puutusid, kasutades Facebooki grupi „Tehnoloogiaga koduõpe” andmeid 6. märtsist 26. aprillini 2020. Facebooki grupi liikmed jagati kaheksasse rolligruppi. Kasutati kvalitatiivset meetodit ja viidi läbi erinevate rollide 130 postitatud sõnumi induktiivne temaatiline analüüs. 72 sõnumit kodeeriti negatiivseid tundeid väljendavateks ning erinevaid probleeme ja väljakutseid kirjeldavateks sõnumiteks, mille põhjal koostati seejärel seitsme põhiteemaga temaatiline kaart. Kahest teemast (õpetajate valmisolematus ja tehnoloogiaga seotud probleemid) teatasid kõik sidusrühmad, välja arvatud valitsusasutuste liikmed, kes ei postitanud väljakutsete kohta ühtegi sõnumit. Seitse peamist teemat, mis kirjeldasid Facebooki sõnumites positiivseid külgi, tuvastati 58 sõnumi abil, mis olid kodeeritud positiivseid tundeid väljendavateks. Kõik rollirühmad postitasid mõningaid sõnumeid positiivsete asjade kohta, kuid kõik rollid mainisid teemat “Stressi juhtimine”. Mitmed teemad (nt digivahendid, õpetajad) sisaldasid nii negatiivseid kui ka positiivseid postitusi. Tulemused aitavad tabada rollide muutumise mõju väljakutsetele ja positiivsetele asjadele, mida eri sidusrühmad erakorralise kaugõppe rakendamisel kogevad, ning mida saab kasutada kaugõppe edaspidiseks rakendamiseks hariduses.