Lühikokkuvõte: Tuutori karakteristikud, mis ennustavad õppijate poolset refleksiooni blogides

Õppimisprotsessis vajavad õppijad aega, ruumi ning suhtlemisvõimalusi eakaaslaste ning juhendajaga. Õppeprotsessi mõjutavad varasemate uurimuste põhjal, nii juhendaja osalus kui ka refleksiooni. Varasemate uurimuste tulemused on näidanud, et juhendajate osalemine õppeprotsessis võib mõjutada õppijate refleksiooni, kuid mitte kõik juhendajate tegevused pole selleks tõhusad. Seepärast on oluline uurida täpsemalt, kuidas juhendajad saavad õppijate refleksiooni toetada. Üheks võimaluseks, kus õppijad saavad vabalt leida aja reflekteerimiseks ning suhelda eakaaslaste ja juhendajaga on erinevad digikeskkonnas, sealhulgas blogid. Selle uurimuse eesmärk on välja selgitada, millised on juhendaja blogimise karakteristikud ennustavad õpetajakoolituse praktikantide ja kutseaastal osalevate algajate õpetajate blogipostitustes refleksiooni kajastamise taset. 

Uurimuses osalesid 112 õpetajakoolituse koolipraktikal osalevat üliõpilast ja 95 kutseaasta programmi läbivat algajat õpetajat Tartu ja Tallinna Ülikoolist. Neid toetasid 29 juhendajat, kelle hulgas oli samade ülikoolide õppejõude kui ka haridusasutustes töötavaid õpetajaid. Õppijad (koolipraktikal osalevad üliõpilased ja kutseaasta programmi algajad õpetajad) jagati 27 kollektiivse blogi vahel, milles neid toetasid 1-3 juhendajat. Õppijad täitsid eelankeedi, millega mõõdeti nende… Lisaks koguti andmeid õppijate ja tuutorite blogipostitustest. Kokku kodeeriti kvantitatiivse sisuanalüüsi meetodiga 1858 õppijate ning 547 juhendajate blogipostitust, mille hulgas oli nii uusi postitusi kui ka kommentaare. Õppijate poolt saavutatud refleksiooni astet määrati postituses Gibbsi refleksioonimudeli alusel. Regressioonanalüüsi tulemused näitasid et mida enam juhendajad ise postitavad blogisse, mida enam kõrgema astmega on juhendajate enda postitused ja mida enam kasutavad juhendajad oma postitustes küsimusi, seda kõrgemale refleksiooni astmele õppijate postitus tõenäoliselt liigitub. Õppijate postitus liigitub aga tõenäoliselt madalamale refleksiooni astmele kui juhendajad kutsuvad enam üles õppijaid blogis oma kogemusi jagama, kirjutavad enam õnnestumistest ning oma kogemustest. Seega tulemused kinnitasid, et mitte kõik juhendaja tegevused õppijate toetamisel pole refleksiooni toetavad. Tulemusi võiks kasutada juhendajate koolitamisel, sest need võiksid kehtida ka teiste päeviku tüüpi kirjalike vahendite korral nagu näiteks Moodle õpipäevik.