Lühikokkuvõte: Programmeerimisalased MOOCid – erinevad õppijad ja erinev motivatsioon

Programmeerimise teadmisi pakkuvad MOOC-id on on muutunud populaarseks erinevate oalejate seas, kel on erinevad huvid MOOC-il osalemiseks. Varasemate uurimuste tulemused näitavad, et MOOC-idele registreerunud õppijate motivatsioon erineb traditsioonilistele kursustele registreerujate omast. Samas pole teada, kuidas erineb MOOC-idele registreerumise motivatsioon erineva taustaga inimeste puhul. On ju MOOC-idel õppijate seas neid, kes alles koolipingis, kui ka juba pensionil olevaid inimesi, on erineva haridustaseme ja vanusega õppijaid (vt Luik et al., 2019a). Selle uurimuse eesmärgiks oligi kirjeldada, kuidas programmeerimisalasele MOOC-ile registreerumise motivatsioonitegurid on seotud õppijate karakteristikutega. Andmed selleks koguti koguti 2017. aasta kevadel toimunud 1536-lt MOOC-il ‘Programeerimisest maalähedaselt’ osalejalt kasutades varem väljatöötatud motivatsiooniskaalat FIEM (vt Luik et al., 2019b). Võrdlusanalüüsi tulemused näitasid, et Meie tulemused näitasid, et naised hindasid oluliselt kõrgemalt kui mehed teema huvitavust ja ootusi kursusele ning sobivust töö- ja eraleuga. Seevastu meeste jaoks olid olulisemad kui naiste puhul teadmiste olulisus, kasulikkus oma laste jaoks ning nad ka tajusid enam, et nende võimed on vastavad MOOC-i teemale ja olulised inimesed mõjutasid neid enam registreeruma kui naisi. Samuti näitas võrdlusanalüüs, et kui töötavate osalejate jaoks oli registreerumisel olulisem õpingute sobivus töö- ja eraeluga, siis õppivate osalejate jaoks oli olulisem tunnistuse saamine ning teema olulisus. Korrelatsioonanalüüs näitas, et ka vanus, haridustase ning hinnang kursuse lõpetamise tõenäosusele olid samuti seotud motivatsioonifaktoritele antud hinanngutega. Kokkuvõtvalt võib öelda, et erinevaid MOOC-il õppijaid motiveerivad erinevad tegurid, mida tasuks arvesse võtta MOOC-e planeerides ja neid läbi viies.